• PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM  

PODROGRAM 2021 Plus 

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są: 

 1. a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ, 

 1. b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, 

 1. c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ, 

 1. d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

 2.  

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty 2023 sierpień 2023 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Pile do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.  

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI: 

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód  

  1. – do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie 

  1. – od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie, 

  stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 1. 2. Sposób kwalifikacji:1 

 • – OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób; 

 • – OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz
  z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy; 

 • – OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych]. 

 •  

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.  

 1. 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym: 

 2.  
   
   
   
   
   

  NAZWA ARTYKUŁU 

   
   
   
   

  ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ 

   
   
   
   

  OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) 

   
   
   
   

  ILOŚĆ KG 

  NA OSOBĘ 

   
   
   
   

  CUKIER BIAŁY  

   
   

  2 

   
   

  1 

   
   

  2,00 

   
   
   
   

  MAKARON JAJECZNY   

   
   

  4 

   
   

  0,5 

   
   

  2,00 

   
   
   
   

  MLEKO UHT  

   
   

  2 

   
   

  1 

   
   

  2,00 

   
   
   
   

  OLEJ RZEPAKOWY  

   
   

  2 

   
   

  1 

   
   

  2,00 

   
   
   
   

  POWIDŁA ŚLIWKOWE  

   
   

  1 

   
   

  0,3 

   
   

  0,3 

   
   
   
   

  SZYNKA WIEPRZOWA  

   
   

  3 

   
   

  0,3 

   
   

  0,9 

  1. 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne, aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus. 

  1. 3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering). 

  1. 4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus, jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej, jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych. 

  1. 5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań. 

  1. 6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin. 

  1. 7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie. 

  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: 

  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: 

  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL  
  i OPS: 

  • – warsztaty kulinarne;  

  • – warsztaty edukacji ekonomicznej; 

  • – warsztaty dietetyczne; 

  • – warsztaty niemarnowania żywności, 

  • – inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących 

  Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.  

  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności. 

  Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to: 

  • – włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa; 

  • – grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne); 

  • – pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej); 

  • – pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym; 

  • – wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

  •  

  Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne. 

   

 3. Informacja dotycząca postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego