MINISTERSTWO 2

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzieności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwnaych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykulów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 23.03.2017-15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017-czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie prekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

1. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikującyh się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowanem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech atykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śiwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szyna wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l
 • miód wielkokwiatowy   0,4 l
 • kabanos wieprzowy –  0,36 kg.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłej, podwieczorek, kolacja). Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykulów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Pile, ul. Motylewska 24, 64-920 Piła

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywnościna rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecznoścki lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Wykaz Organizacji Partnerskich Lokalnych uczestniczących w
Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017

lp.

Powiat

Gmina

Nazwa Organizacji

Adres

Telefon

WIELKOPOLSKA

1

Pilski

Piła

Stowarzyszenie
Pro-Senior

ul. Bydgoska 68, 640920 Piła

67 214 02 04

2

Pilski

Białośliwie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu

ul. Księdza Kordeckiego 1,
89-340 Białośliwie

67 287 50 86

3

Pilski

Miasteczko Krajeńskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim

ul. Kościuszki 38, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

67 287 34 19

4

Pilski

Wyrzysk

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku

ul. Bydgoska 38,
89-300 Wyrzysk

67 286 21 92

5

Pilski

Szydłowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Regionu „Rozwój”

ul. Jaśminowa 2, DOLASZEWO,
64-930 Szydłowo

509 920 603

6

Pilski

Ujście

Fundacja im. Jana Banacha w Kruszewie

ul. Szkolna 4, 64-850 Kruszewo

882 895 344

7

Pilski

Łobżenica

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Łobżenicy

ul. Batorego 5 ,
89-310 Łobżenica

791 497 604

8

Czarnkowsko – Trzcianceki

Trzcianka – SOŁECTWA

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlisku

Siedlisko 24a,
64-980 Trzcianka

600 313 074

9

Czarnkowsko – Trzcianceki

Trzcianka

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

os. Juliusza Słowackiego 24,
64-980 Trzcianka

67 216 21 64

10

Czarnkowsko – Trzcianceki

Czarnków Sołectwa

Stowarzyszenie Dla Dobra Wspólnego w Jedrzejewie

Jędrzejewo 16, 64-700 Czarnków

506 309 741

11

Czarnkowsko – Trzcianceki

Połajewo

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie

ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo

67 256 77 12

12

Czarnkowsko – Trzcianceki

Wieleń

Stowarzyszenie Na Rzecz odnowy Wsi Zielonowo „Społęczni Zielonowo”

Zielonowo 16,
64-730 Zielonowo

728 143 113

 13

Czarnkowsko – Trzcianceki

Krzyż Wlkp.

Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół

ul Wojska Polskiego 11,
64-761 Krzyż Wlkp.

67 256 41 39

 14

Czarnkowsko – Trzcianceki

Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie Niezależne „Dar Serca” w Hucie Szklanej

Huta Szklana 79,
64-761 Krzyż Wlkp.

696 794 361

15

Złotowski

Złotów

Stowarzyszenie „Służymy Innym” Mieszkańców Wsi Pieczynek

Pieczynek 13,
77-400 Złotów

782 150 472

16

Złotowski

Tarnówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Tarnówce

ul. Niepodległości 17,
77-416 Tarnówka

67 266 43 53

17

Złotowski

Krajenka

Caritas Parafii pw. Św Anny w Krajence

ul. Szkolna 1,
77-430 Krajenka

67 263 90 86 w. 29

18

Złotowski

Zakrzewo

Caritas Diecezji Bydgoskiej, parafia Zakrzewo

ul. E.J Osmańczyka 7
77-424 Zakrzewo

67 266 73 74

19

Wągrowiecki

Wapno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie

ul. Solna3/3,
62-120 Wapno

67 268 73 03

20

Obornicki

Rogoźno

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

ul. Nowa 4 , 64-610 Rogoźno

67 222 34 00

21

Obornicki

Ryczywół

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole

ul. Mickiewicza10,
64-630 Ryczywół

67 283 76 35

22

Czarnkowsko – Trzcianceki

Wieleń

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń

67 256 13 59

ZACHODNIOPOMORSKIE

1

Wałecki

Mirosławiec

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mirosławcu

ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec

67 259 58 53

2

Wałecki

Wałcz Sołectwa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałczu

ul. Kilińszczaków 13, 78-600 Wałcz

785 927 044

3

Wałecki

Wałcz Miasto

Oddział Zachodniopomorskiego Związku Głuchych

ul. Nowomiejska 4 ,
78-600 Wałcz

530 347 82 05

4

Wałecki

Człopa

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie

ul. Strzelecka 2,
78-630 Człopa

67 259 18 25

5

Wałecki

Tuczno

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno

67 259 35 49

6

Wałecki

Wałcz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu

ul Dąbrowskiego 6
78- 600 Wałcz

67 258 99 86

POMORSKIE

1

Lęborcki

Lębork

Caritas Parafii pw. N. M. P. Królowej Polski w Lęborku

pl. Kopernika 6,
84-300 Lębork

601 590 741

Stan na dzień 17 kwietnia 2018 roku.